De scheidende ondernemer; wat gebeurt er met de aandelen?

Een echtscheiding is voor een ieder die ermee te maken krijgt een emotionele gebeurtenis. Daarnaast kan een echtscheiding verstrekkende financiële gevolgen hebben. Zeker als het gaat om de verdeling van de waarde van de onderneming het aandelenkapitaal. Kan de ondernemer zijn onderneming voortzetten? Hieronder een uiteenzetting van de financiële gevolgen van een echtscheiding voor een … Lees verder

Vervaltermijn voor de gefixeerde schadevergoeding bij ontslag op staande voet: één dag te laat is ook te laat!

Natuurlijk hoopt u er als werkgever niet mee te maken te krijgen, maar soms is het onvermijdelijk: het ontslaan van een werknemer op staande voet. Wanneer uw werknemer bijvoorbeeld eigendommen van u(w onderneming) heeft verduisterd of zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig agressief gedrag, kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden noodzakelijk zijn. … Lees verder

Mededelingen van ambtenaren kunnen aan college worden toegerekend

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is, zoals de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State eerder heeft overwogen, het nodig dat er door het een daartoe bevoegd bestuursorgaan concrete ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan. Daarmee werd bedoeld de wethouder die toezeggingen deed over zaken die tot zijn of haar portefeuille behoorden. Uit de uitspraak van … Lees verder

Eén BV geen BV?

Het antwoord op deze vraag wordt doorgaans met “Ja” beantwoord. Zeker in financiële en economische kringen. In juridische kringen zal niet zo direct met een ja of nee worden gereageerd. Beschermt het tussenschuiven van een rechtspersoon, zoals een management BV eigenlijk wel tegen aansprakelijkheid? Hoe zit het ook alweer? Uitgangspunt is dat wanneer een rechtspersoon … Lees verder

Hot in 2018: de AVG

Privacy First De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal op 25 mei 2018 onherroepelijk ook in Nederland van kracht worden.  De privacy-verordening heeft directe werking in alle landen van de EU. Het belang is groot en kan op de to-do-list voor januari.Met name ondernemingen en overheden zullen worden geconfronteerd met de noodzaak zich aan de … Lees verder

Eenvoudigere regels voor het terugvragen van BTW over oninbare vorderingen

(maar incasseren is natuurlijk beter…) Het is een boze droom die voor veel ondernemers wel eens werkelijkheid wordt; u hebt een dienst of product naar volle tevredenheid geleverd aan uw klant en stuurt daarvoor een factuur, u draagt de inbegrepen omzetbelasting netjes af om vervolgens te constateren dat uw factuur niet wordt betaald. Een schrale … Lees verder

Leerstoel Mensenrechteneducatie

Op 23 oktober 2017 hield bijzonder hoogleraar Felisa Tibbitts haar oratie getiteld “Human rights education: The good serve and reclaiming human rights”. Zij is, sinds 1 januari 2017, de eerste hoogleraar mensenrechten educatie in Nederland. Als lid van de Soroptimistclub Merwekring vertel ik hier, met bescheiden trots, graag over. Deze leerstoel aan de universiteit van … Lees verder

Kan iedereen bezwaar maken tegen een bestemmingsplan of een vergunning?

Het antwoord op deze vraag is negatief. Om bezwaar te kunnen maken tegen een bouwvergunning of om beroep in te stellen tegen een vastgesteld bestemmingsplan moet deze (rechts)persoon belanghebbende zijn. Belanghebbende is men als ter plaatse van de woning of het bedrijf of een perceel van een betrokkene “gevolgen van enige betekenis” worden ondervonden. Dit … Lees verder

Wet nieuw huwelijks-vermogensrecht aangenomen

Inmiddels is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Derhalve zal op 1 januari 2018 de wettelijke gemeenschap van goederen tot het verleden behoren voor huwelijken die vanaf dan worden gesloten. Voor ondernemers die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treden heeft deze … Lees verder