Een echtscheiding is voor een ieder die ermee te maken krijgt een emotionele gebeurtenis. Daarnaast kan een echtscheiding verstrekkende financiële gevolgen hebben. Zeker als het gaat om de verdeling van de waarde van de onderneming het aandelenkapitaal. Kan de ondernemer zijn onderneming voortzetten? Hieronder een uiteenzetting van de financiële gevolgen van een echtscheiding voor een DGA voor wat betreft de aandelen van de BV.

Als het huwelijk van de DGA en zijn echtgenote is gesloten voor 1 januari 2018 dan is er sprake van een gemeenschap van goederen, tenzij er een akte huwelijksvoorwaarden is opgemaakt.

Uitgaande van een gemeenschap van goederen vallen de aandelen van de BV in de gemeenschap. Hierbij maakt niet uit op wiens naam de aandelen staan. Uitgaande van de omstandigheid dat de DGA zijn onderneming wil voortzetten, moeten de aandelen dus aan hem/haar worden toebedeeld, waarbij de andere echtgenoot de helft van de waarde van de aandelen ontvangt. Hierover is belasting verschuldigd. De aandelen zullen wel moeten worden gewaardeerd. Een accountant is daartoe – naast gespecialiseerde bureaus – vaak wel in staat. Als de waarde is bepaald en de ondernemer is in staat de aandelen over te nemen dan volgt overdracht. Dit moet – ook als het met gesloten beurzen plaats vindt – via een notariële akte.

Het niet leveren van de aandelen kan leiden tot juridische problemen. Dan blijven namelijk beide echtgenoten zeggenschap houden over de aandelen met alle verwikkelingen van dien. Het spreekt voor zich dat dit het ondernemen niet echt “leuker” maakt.

Bij huwelijken gesloten op huwelijks voorwaarden waarbij overeengekomen is dat er geen gemeenschap van goederen is, blijven de aandelen eigendom van de echtgenoot op wiens naam de aandelen staan. Er vindt dan geen overdracht plaats. De aandelen blijven bij wie ze zijn.

Mocht het zo zijn dat de aandelen op naam van beide echtgenoten staan dan kan overdracht van de aandelen van de ene aan de andere echtgenoot plaatsvinden. Dan is wel belasting verschuldigd. Splitsing van de BV is eveneens mogelijk. Tevens kan de akte huwelijks voorwaarden worden gewijzigd om zo aandelen in een beperkte gemeenschap te brengen. Dit houdt in dat er een gemeenschap van goederen wordt overeengekomen die enkel en alleen betrekking heeft op de aandelen.

Voor huwelijken na 1 januari 2018 gesloten is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van toepassing. Indien een onderneming reeds voor aanvang van het huwelijk aan een echtgenoot toebehoort dan wel door erfenis of schenking is verkregen, valt die onderneming buiten de gemeenschap van goederen. Dus de aandelen behoren toe aan de echtgenoot op wiens naam deze staan. Er hoeft dan ook geen levering van aandelen plaats te hebben en de andere echtgenoot krijgt geen deel van de waarde van de onderneming/aandelen. Liquiditeit blijft dus waar deze het meeste nodig is; in de onderneming.

Voor vragen over het vorenstaande kunt u contact opnemen met Marijke Bredius.

Marijke Bredius

mr. Marijke Bredius

Personen- en familierecht

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

bredius@dhcadvocaten.nl