Aanspraak maken op vergoeding van incassokosten; het luistert nauw!

Incassokosten Wanneer een afnemer van een bepaald product of bepaalde dienst niet tijdig de overeengekomen prijs voldoet aan de verkoper/leverancier, kan laatstgenoemde onder voorwaarden de ‘incassokosten’ verhalen op de schuldenaar. Daarbij geldt dat bedrijven onderling in beginsel vrij zijn afspraken te maken omtrent de hoogte van deze kosten en wanneer deze zijn verschuldigd. Voor overeenkomsten … Lees verder

Slapend dienstverband; uitweg om de transitievergoeding te ontwijken?

Met ingang van 1 juni 2015 zijn werkgevers aan werknemers een transitievergoeding verschuldigd bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. Dit geldt ook voor werknemers die na twee jaar volledig arbeidsongeschikt te zijn geweest, een uitkering ontvangen op grond van de regeling inkomensvoorziening volledige en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). De regering was … Lees verder

Voorzichtig met een faillissementsaanvraag als incassomaatregel!

Onbetaalde facturen en incassomaatregelen Iedere ondernemer maakt het regelmatig mee; uw product of dienst is naar volle tevredenheid geleverd, maar de klant blijft in gebreke om uw factuur te voldoen. De factuur wordt niet op inhoudelijke gronden betwist. Betalingsonmacht of betalingsonwil lijkt dan vaak de reden voor wanbetaling.Op de aanmaningen en sommatiebrieven van uw incassogemachtigde … Lees verder

Vrijheid van meningsuiting en arbeidsrelaties

Als gevolg van problemen in de arbeidsrelaties werd een arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever door de kantonrechter ontbonden. Nadien liet de werknemer zich in een krantenartikel erg negatief over het bedrijf van de werkgever uit met onder meer de woorden “Deze werkgever is geen baas waar je graag voor werkt”. Werkgever vond dat hij immateriële … Lees verder

De uitkeringstoets; hoe zit het ook alweer?

Met de beoogde vereenvoudiging en flexibilisering van het B.V.-recht per 1 oktober 2012 (wet Flex-B.V.) is er veel gewijzigd. Uitkeringstoets Nieuw is de uitkeringstoets. De uitkeringstoets is geregeld in boek 2 artikel 216 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 216 draait om het doen van uitkeringen, daaronder ook gerekend het vaststellen en uitbetalen van dividend. Vóór … Lees verder

In hoeverre is een letselschade-uitkering hoogstpersoonlijk?

Anno 2016 trouwen de meeste mensen in Nederland nog steeds in gemeenschap van goederen. Ditzelfde geldt voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Van alle op dit moment bestaande geregistreerde relaties geldt voor het overgrote deel het regime van een gemeenschappelijke boedel. Wat gebeurt er bij de verbreking van deze relaties met een ontvangen letselschadevergoeding? … Lees verder

Aanpassing huwelijks-vermogensrecht

De nieuwe wet met betrekking tot de beperkte gemeenschap van goederen zal waarschijnlijk per 1 januari 2017 in werking treden. “Oude” wetgeving Traditioneel geldt als mensen trouwen en geen akte huwelijkse voorwaarden door de notaris is opgemaakt een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle vermogensbestanddelen en alle schulden die de echtgenoten hebben gemeenschappelijk worden … Lees verder

U vist toch niet achter het net?

Financiering ten behoeve van bedrijfsvoering Weinig ondernemingen zijn in staat hun bedrijf te exploiteren zonder externe financiering. Doorgaans wordt daarom gebruik gemaakt van een rekening-courantkrediet bij een bank, maar dit is niet altijd geval. Soms komt het voor dat een gelieerde onderneming – veelal een moedervennootschap – financiële middelen ter beschikking heeft gesteld aan een … Lees verder

Pauliana

Menigeen zal zich afvragen wat hiermee wordt bedoeld Toch is het leerstuk dat achter dit begrip schuil gaat een belangrijk wapen voor schuldeisers. De (actio) pauliana stamt zelfs uit de Romeinse tijd. De neerslag daarvan is nog steeds in tal van rechtstelsels te vinden. In het Nederlandse recht is de bevoegdheid van de curator het … Lees verder

Tips & tricks voor een doorstart

Oftewel, hoe neem je een failliete onderneming over? De laatste tijd krijgen positieve berichten over de economische ontwikkelingen weer de overhand. Afgelopen maand is het laagste aantal faillissementen sinds vier jaar tijd uitgesproken, terwijl er meer bereidheid bestaat om te investeren. Het ‘doorstarten’ van een failliete onderneming wordt door veel ondernemers beschouwd als de uitgelezen kans om … Lees verder