Het antwoord op deze vraag is negatief. Om bezwaar te kunnen maken tegen een bouwvergunning of om beroep in te stellen tegen een vastgesteld bestemmingsplan moet deze (rechts)persoon belanghebbende zijn. Belanghebbende is men als ter plaatse van de woning of het bedrijf of een perceel van een betrokkene “gevolgen van enige betekenis” worden ondervonden. Dit criterium – gevolgen van enige betekenis – is in een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 augustus 2017 nader ingevuld.

De Afdeling Bestuursrechtspraak had al in een eerdere uitspraak overwogen dat iedereen die feitelijke gevolgen van enige betekenis ondervindt van een activiteit die door een besluit zoals een bestemmingsplan of omgevingsvergunning wordt toegestaan, belanghebbende kan zijn. Dit criterium is echter aangescherpt met de invulling van het begrip “enige betekenis”.

Het vaststellen van deze gevolgen is zeer feitelijk van aard. Factoren die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld afstand, zicht, planologische gevolgen en milieugevolgen van de activiteit die door het besluit mogelijk wordt gemaakt. Daarbij is het ook van belang dat de aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen zo ingrijpend moet zijn dat er voor degene die een bezwaarschrift indient tegen een verleende vergunning of beroep aantekent tegen de vaststelling van een bestemmingsplan, een persoonlijk belang ontstaat.

Indien de gevolgen echter relatief gering zijn, is het persoonlijk belang echter niet van overwegende aard. Dit heeft tot gevolg dat de bezwaarmaker/insteller van het beroep niet als belanghebbende bij het besluit zal worden aangemerkt en derhalve niet-ontvankelijk zal worden verklaard. Op deze wijze moet telkens weer aan de hand van onderzoek naar feiten worden vastgesteld of er al niet sprake is van een belanghebbende. Het niet ontvankelijk worden verklaard van een wederpartij is de meest makkelijke manier om een procedure te winnen en ook de meest vervelende om een procedure door te verliezen als u hier zelf tegen oploopt.

Laat u derhalve alvorens u uw bezwaar gaat indienen adviseren of u daadwerkelijk bent aan te merken als belanghebbende. Ook indien u zelf een activiteit gaat ontplooien dient het aanbeveling alvorens een vergunning aan te vragen vooraf na te gaan wie er mogelijk bezwaar kan maken en of deze ook daadwerkelijk belanghebbende is. DHC Advocaten adviseert u graag daarbij.

mr. Jan-Rob van Manen

Jan-Rob van Manen

mr. Jan-Rob van Manen

Bouw, vastgoed en overheden, Onderneming en bedrijf, Arbeid en inkomen

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

vanmanen@dhcadvocaten.nl