In 2015 constateerde de ACM een aantal problemen in de private incassosector met betrekking tot vorderingen op consumenten. De belangrijkste drie waren: het incasseren van onterechte of verjaarde vorderingen, het onterecht in rekening brengen van kosten en/of het niet specificeren daarvan en tot slot het onder druk zetten van consumenten zodat zij vorderingen voldoen.

De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) dient een oplossing te bieden voor deze problemen. Het doel van deze wet is dan ook de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening te verbeteren. Verwacht wordt dat deze wet op 1 juli 2023 inwerking zal treden. Dit betekent dat er een aantal dingen gaan veranderen.

Registratieplicht

Met de invoering van de WKI komt er een registratieplicht in het incassoregister voor partijen die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verrichten, aanbieden of leidinggeven aan degene die deze diensten verrichten of aanbieden. Deze wet ziet enkel op incassodienstverleners, niet op incasso-afdelingen van andere ondernemingen. Gerechtsdeurwaarders en advocaten zijn uitgezonderd van de registratieplicht. Dit omdat zij al eigen regelgeving kennen die consument-beschermend zijn.

Cumulatieregeling

Voordat de WKI in werking treedt hebben de incassanten de mogelijkheid om incassokosten te rekenen voor verschillende vorderingen die voortvloeien uit één overeenkomst. Dit leidt ertoe dat de kosten die de incassant maakt niet in verhouding staan met de daadwerkelijk gemaakte incassokosten. Om deze reden heeft de ACM geadviseerd om tot cumulatie van incassokosten over te gaan. Dit betekent concreet dat het niet meer mogelijk is om over elke vordering die voortvloeit uit één overeenkomst apart incassokosten in rekening te brengen.

Kwaliteitseisen

In de WKI worden een aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kunnen later nog gespecificeerd worden bij Algemene maatregel van Bestuur. Voor nu stelt de wet dat de incassodienstverlener voldoende bekwaam moet zijn en hij zich periodiek moet bijscholen. Deze kwaliteitseisen zijn noodzakelijk om consumenten te beschermen en te zorgen dat de concurrentie en innovatie van de incassodienstverleners niet onnodig beperkt wordt.

Daarnaast moeten zij inzichtelijk maken hoe de vordering opgebouwd is door deze voldoende te specificeren. De werkzaamheden dienen deugdelijk ingericht en geadministreerd worden. Incassanten moeten correct omgaan met schuldenaren en schuldeisers en zorgen voor degelijke informatievoorziening. De in deze wet gestelde normen moeten resulteren in een verhoging van de betrouwbaarheid van de geregistreerde incassodienstverleners.

Klachten- en geschillenregeling

Uit de WKI volgt dat incassanten voortaan over een klachtenregeling moeten beschikken. In eerste instantie moet geprobeerd worden klachten intern op te lossen. Als dit niet lukt dan kan de klager naar een geschillencommissie. De incassant is verplicht om aangesloten te zijn bij een geschillenregeling. Tevens kan er een melding worden gedaan bij de toezichthouder indien klachten niet adequaat worden opgelost door de incassant. Hiervoor kunnen klagers terecht bij de ACM en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Conclusie

Zoals het er nu naar uit ziet gaat er dus per 1 juli 2023 veel veranderen voor private buitengerechtelijke incassodienstverleners. Consumenten worden vanaf dat moment beter beschermd tegen onzorgvuldige incassokantoren.

Voor advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders zal er weinig veranderen. Door de huidige wet- en regelgeving wordt er door hen al op de juiste en nette manier geïncasseerd. Dit is maar weer eens het bewijs waarom u beter af bent bij advocatenkantoren en de deurwaarders.  

Wilt u een vordering incasseren of heeft u een geschil met een incassokantoor? In dat geval kunt u beter contact opnemen met DHC Advocaten. De specialisten van DHC Advocaten kunnen u in dat geval met raad en daad terzijde staan.

Merel Koorengevel

mr. Merel Koorengevel

Onderneming en bedrijf, Insolventie en herstructurering

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

koorengevel@dhcadvocaten.nl