Veel werkgevers zien de omzet van hun bedrijf fors dalen als gevolg van de coronacrisis. Een enkele kink in de kabel kan een domino-effect ten gevolge hebben voor hun bedrijfsvoering. Daarnaast kan de productiviteit van werknemers die thuiswerken dalen. Een effect kan zijn dat het binnen een bedrijf niet mogelijk is om thuis te werken of het is praktisch onmogelijk rekening te houden met de voorschriften van het RIVM. Het werkt ligt dan stil.

Om de gevolgen van deze crisis, waaronder faillissementen van bedrijven, te beperken, heeft het kabinet maatregelen aangekondigd. Meer specifiek de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (de NOW).

Voor de steun aan zelfstandigen wordt een andere regeling ontworpen.

De regeling Werktijdverkorting is gestopt

De regeling Werktijdverkorting (de WTV), welke op werkvermindering zag, is gestopt omdat deze niet was toegesneden op het plotselinge grote aantal beroepen door werkgevers op de WTV. Hierbij is belangrijk dat indien u reeds gebruik maakt van werktijdverkorting deze vergunning van kracht blijft. Indien u de WTV na afloop wilt verlengen dient u gebruik te maken van de NOW. Mocht u al WTV hebben aangevraagd dan zal deze aanvraag behandeld worden als een aanvraag voor de NOW.

In tegenstelling tot de WTV is de NOW niet gekoppeld aan de Werkloosheidsuitkering (WW). U dient als werkgever 100% van de loonsom door te betalen. Een voordeel voor de werknemer is dat deze geen aanspraak maakt op WW en zijn of haar eventuele aanspraak op de WW in de toekomst volledig intact blijft.

Aanvragen NOW

De mogelijkheid tot het aanvragen van de NOW vangt aan op maandag 6 april 2020. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Het UWV zal hiervoor een speciaal loket inrichten. De voorwaarden voor de NOW luiden als volgt:

  1. U als werkgever mag geen ontslag voor uw werknemers aanvragen om bedrijfseconomische redenen in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt, het staat een werkgever vrij om af te zien van het verlengen van contracten voor een bepaalde tijd aangezien dit niet kwalificeert als een ontslag. Wel is de vraag van de overheid om zoveel mogelijk flexwerkers door te betalen. Een (gedeeltelijke) reorganisatie met ontslag tijdens de looptijd van deze regeling is niet toegestaan;
  2. U als werkgever verwacht minimaal 20% van uw omzet te verliezen, enkel omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 vallen onder de NOW;
  3. De tegemoetkoming op basis van de NOW geldt voor een periode van 3 maanden, deze kunt u eenmalig verlengen met nog eens 3 maanden, het is nog onduidelijk of er extra voorwaarden zullen gelden voor verlenging;

Het is voor aanspraak op de NOW niet nodig voor werkgevers om aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan het omzetverlies. Voor het bepalen van de hoogte van het omzetverlies moeten werkgevers de totale omzet uit 2019 delen door vier. Dit moeten zij vervolgens vergelijken met de omzet in maart-april-mei 2020. Voor de omvang van de omzetdaling mag een bedrijf uitgaan van haar eigen verwachting. Indien voor uw bedrijf de omzetdaling pas later is ingezet, kunt u ook een alternatieve periode voor de omzetvergelijk aangeven die één of twee maanden later start. Voor bedrijven die onderdeel zijn van een concern, wordt de omzetdaling van het concern aangehouden.

Loonaangifte januari 2020 al verstuurd?

Voor de loonsom worden de gegevens uit deze aangifte gebruikt en automatisch overgenomen door UWV. Indien deze ontbreekt gaat het UWV uit van de loonsom van november 2019. Wijzigingen na 15 maart 2020 worden niet meegenomen in de NOW.

NOW aangevraagd en nu?

Na het verwerken van de aanvraag zal het UVW u een voorschot van in elk geval 80% van de tegemoetkoming verstrekken. Dit voorschot wordt opgedeeld in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. Het UWV stelt dat zij verwacht dat het in de praktijk nog sneller kan gaan. De tegemoetkoming op basis van de NOW ziet op het socialeverzekeringsloon, c.q. het totaal van lonen, inclusief vakantiegeld, pensioen en sociale premies ten laste van werkgevers. Het maximum loon per werknemer dat in aanmerking komt voor de compensatie bedraagt
€ 9.538,- per maand.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling, waarbij u maximaal 90% van de loonsom vergoed kan krijgen. Het voorbeeld is als volgt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Achteraf

Binnen 24 weken na de afloop van de periode waarvoor de NOW is toegekend, dient de werkgever het UWV te vragen de tegemoetkoming op basis van de NOW definitief vast te stellen. Om de tegemoetkoming vast te stellen heeft het UWV mogelijk een accountantsverklaring nodig. Vanaf welke omvang van de tegemoetkoming een accountantsverklaring is vereist moet nog bekend worden gemaakt. Het UWV zal deze aanvraag binnen 22 weken behandelen en een eindafrekening doen. Hierbij wordt de tegemoetkoming nog gecorrigeerd indien de loonsom van de werkgever is gedaald of de omzet verder of minder ver is gedaald. Deze eindafrekening bepaalt ook wat de omvang is van het restant, 20% van de tegemoetkoming, dat u naast het voorschot van 80% nog toekomt.

mr. Justus Heideveld