Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn en niet gereïntegreerd kunnen worden hebben bij ontslag ook recht op een transitievergoeding. Dat is al een gegeven sinds 1 juli 2015. Dit recht heeft echter geleid tot het ontstaan van een aanzienlijk aantal slapende dienstverbanden. Werkgevers vonden en vinden het onrechtvaardig dat zij een vergoeding moeten uitkeren aan een werknemer die arbeidsongeschikt uit dienst gaat bovenop alle kosten die zij gedurende de ziekteperiode al hebben betaald. Het wetsvoorstel Compensatie Transitievergoeding na twee jaar ziekte – aangenomen door de Tweede Kamer op 5 juli 2018 en door de Eerste Kamer op 10 juli 2018 en in werking tredend per 1 april 2020 – brengt daar eindelijk verandering in.

Werkgevers die vanaf 1 juli 2015 transitievergoedingen hebben uitgekeerd aan zieke werknemers of die dat nog moeten gaan doen, worden vanaf 1 april 2020 door het UWV vanuit het Algemeen Werkgevers Fonds (AWF) gecompenseerd. De regeling geldt zowel als is opgezegd na toestemming van het UWV als voor het geval partijen een beëindigingsovereenkomst hebben gesloten.

De compensatie vanuit het UWV is gelijk aan de transitievergoeding die aan de werknemer betaald zou moeten worden als direct aansluitend na twee jaar ziekte door de werkgever zou zijn opgezegd. Het laten doorlopen van de arbeidsovereenkomst na een periode van twee jaar ziekte kan de werkgever dus extra geld kosten. Dit deel van de transitievergoeding wordt namelijk niet door het UWV gecompenseerd. De compensatie kent ook een maximum, namelijk de hoogte van het brutoloon dat tijdens ziekte is doorbetaald.

Het slapend houden van het dienstverband – in feite een schijnconstructie die voor zowel werknemer als werkgever nadelen (kunnen) opleveren – is dus niet meer nodig, mits de uit te keren transitievergoeding niet hoger is dan de hoogte van het brutoloon dat tijdens ziekte is uitbetaald.

Met dit wetsvoorstel is eindelijk recht gedaan aan het nieuwe systeem van vergoedingen bij beëindiging van het dienstverband zoals de bedoeling was bij aanvang de wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015.

Het is daarom zaak zo snel mogelijk te inventariseren of er slapende dienstverbanden zijn die beëindigd dienen te worden zonder een extra door de werkgever te betalen financieel offer. Wij adviseren daar graag bij. Zeker als het gaat om het tijdig indienen van het verzoek tot compensatie bij het UWV. De aanvraag voor compensatie moet namelijk worden gedaan binnen zes maanden nadat de volledige transitievergoeding aan de werknemer is betaald. Wordt er compensatie gevraagd voor een in de periode vanaf 1 juli 2015 uitgekeerde transitievergoeding dan dient de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV binnen te zijn.   Ook daar geldt echter; te laat is te laat!

mr. Jan-Rob van Manen

Jan-Rob van Manen

mr. Jan-Rob van Manen

Bouw, vastgoed en overheden, Onderneming en bedrijf, Arbeid en inkomen

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

vanmanen@dhcadvocaten.nl